Astronomia

Jedną z atrak­cji Par­ku bę­dzie pla­ne­ta­rium, na któ­re­go sztucz­nym fir­ma­men­cie ob­ser­wo­wać moż­na zja­wi­ska i obiek­ty astro­no­micz­ne, nie­moż­li­we do za­re­je­stro­wa­nia na miej­skim, peł­nym świa­teł, nie­bie. Zo­ba­czy­my więc gwiaz­do­zbio­ry, Księ­życ, a tak­że po­zor­ny ruch Słoń­ca...

Więcej →

Geologia

Na eks­po­zy­cję tej czę­ści pro­jek­tu zło­żą się: Pa­wi­lon wy­sta­wo­wy, za­pro­jek­to­wa­ny w kształ­cie gru­py krysz­ta­łów oraz eks­po­zy­cje ple­ne­ro­we. W pa­wi­lo­nie przed­sta­wi­my dzie­je Zie­mi od cza­su ufor­mo­wa­nie się glo­bu do współ­cze­sno­ści.

Więcej →

Biologia

Bio­lo­gia jest na­uką o ży­ciu we wszel­kich jego for­mach i na róż­nych po­zio­mach or­ga­ni­za­cji, od po­je­dyn­czej ko­mór­ki, do ca­łych bio­mów. Pa­wi­lon bio­lo­gicz­ny bę­dzie pró­bą uka­za­nia bo­gac­twa bio­lo­gicz­ne­go Zie­mi po­przez pre­zen­ta­cję or­ga­ni­zmów ży­wych...

Więcej →

Archeologia

Czło­wiek kształ­tu­je śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne. Jest to stwier­dze­nie ba­nal­ne dla współ­cze­sno­ści. W po­wszech­nym prze­ko­na­niu: tyl­ko dla współ­cze­sno­ści. Eks­po­zy­cja ar­che­olo­gicz­na w Mu­zeum Hi­sto­rii Zie­mi ma na celu po­ka­za­nia głę­bo­kiej nie­słusz­no­ści ta­kiej tezy.

Więcej →